10 Mar, 2019

Registre horari de la jornada de treball: 3 TIPS que ho poden facilitar

Una de les qüestions que fa temps que ressonen i que ocupen a moltes empreses és el registre de la jornada dels treballadors. La Inspecció de Treball, en un inici va exigir el registre de la jornada per a tots els treballadors, no tan sols pels qui fein hores extres, però el Tribunal Suprem va dictar sentència contrària, i es va recòrrer a la UE.

Fins aquest 9 de març 2019, dia en què el Consell de Ministres ha anunciat que s'ha modificat l'Estatut dels Treballadors per establir l'obligació de registrar l'inici i final de la jornada laboral. http://www.lamoncloa.gob.es/consejodeministros/referencias/Paginas/2019/refc20190308.aspx#EMPLEO

Independentment de si es treballa a jornada complerta o parcial, de si fan hores extres o només fan la jornada ordinària. L'obligació també es fa extensiva als treballadors que no van a l'oficina per fitxar, qui també hauran de registrar l'inici de la seva jornada.

L'objectiu d'aquest registre es garantir que no es superen els temps de descans i els límits establerts i també facilitar el control per part de la Inspecció.Les empreses tindran dos mesos per adaptar-se al registre horari des de la publicació en el BOE.

El registre de jornada ha d'incloure de forma obligàtoria l'horari d'entrada i de sortida de cada treballador.

3 TIPS a tenir en compte:

  1. [Tres soluciones para llevar el registro horario de los empleados sin volverte loco]https://www.pymesyautonomos.com/tecnologia/tres-soluciones-para-llevar-registro-horario-empleados-volverte-loco.

  2. Important saber que aquests registres s'han de guardar al menys 4 anys. Posar-los a disposició de la Inspecció de Treball o Seguretat Social. Avui pendent de confirmar si aquest registre d'hores fets ha d'anar cosit amb la nòmina i cal que el treballador el signi.

  3. L'incompliment del registre de la jornada comporta sancions entre 626 i 6.250 euros per a les empreses. En el supòsit de que concòrrin múltiples incompliments de la norma, que afectin a diferents treballadors s'imposarà una sola sanció.

Representa una feinada administrativa i hores invertides per part de l'empresa, la qual haurà de contrastar que tothom hagi fitxat, que ningú s'hagi equivocat, ni tampoc que s'hagi oblidat de registrar la sortida.

Caldrà seguir atents per seguir com actua la Inspecció de Treball.

Seguim!

Sandra Ballell