30 Oct, 2020

Plans d'igualtat

El Reial Decret 901/2020, publicat al BOE el 13 d'octubre, regula els plans d'igualtat i la seva obligatorietat d’inscripció en registre públic.

Què és un pla d'igualtat? És un instrument estratègic que permet a les empreses integrar la igualtat d'oportunitats en la gestió dels recursos humans. Posa el valor de les persones en el centre de l'organització amb la finalitat de propiciar la igualtat efectiva de dones i homes en l'àmbit laboral.

Quan és obligatori implantar-lo? Les empreses que tinguin 50 o més treballadors hauran d'elaborar i aplicar un pla d'igualtat. En les empreses amb menys de 50 empleats l'elaboració i implantació de plans d'igualtat serà voluntària, prèvia consulta o negociació amb la representació legal dels treballadors, amb la finalitat de:

  1. Adoptar, prèvia negociació, mesures dirigides a evitar qualsevol tipus de discriminació laboral entre dones i homes;
  2. Promoure condicions de treball que evitin l'assetjament sexual i l'assetjament per raó de sexe i
  3. Arbitrar procediments específics per a la seva prevenció i per donar curs a les denúncies o reclamacions que puguin formular els qui hagin estat objecte de la mateixa.

Quins són els primers passos per implementar un Pla d'Igualtat? El punt d'inici de el Pla d'Igualtat és el diagnòstic de situació, que s'ha d'estendre a tots els llocs i centres de treball de l'empresa i comprendrà les següents matèries: