25 Mar, 2019

Permís de paternitat: ampliació progressiva

Els pares i mares teniu dret a un període de descans amb motiu del naixement del vostre fill/a. Aquest període de descans es pot ampliar en casos de part, adopció o acolliment múltiple, discapacitat o hospitalització del nadó.

El govern espanyol ha inclòs l'ampliació progressiva del permís de paternitat a 16 setmanes en el decret llei de mesures urgents per garantir la igualtat de tracte entre dones i homes en el lloc de treball, ho recull en el Reial decret llei 6/2019, de 1 de març, publicat en el BOE del 07 de març de mesures urgents per garantía de la igualtat de tracte i oportunitats entre dones y homes en el treball i l´ocupació.

Equiparació de la durada dels permisos per naixement de fills de tots dos progenitors:

Què és la prestació de paternitat? Protegeix el dret de l'altre progenitor, a percebre un subsidi durant els dies de suspensió del contracte laboral en cas de naixement d'un fill, adopció o bé acolliment. En cas de part, el descans per paternitat correspon en exclusiva al altre progenitor i en el cas d'adopció o acolliment correspon a un dels progenitors, a escollir entre els interessats si tots dos treballen.

El salari és del 100% i l'assumeix per complet l'Institut Nacional de la Seguretat Social (INSS)

Seguim informant puntualment i amb excel.lència!